Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

ister
ister

July 11 2017

ister
Gdzieś, kiedyś wygrzebane. "Pięć maluchów, szósty w drodze" 
Reposted fromreksi0 reksi0 viairmelin irmelin
ister
6102 bd07
Reposted frometerycznie eterycznie viayanek yanek
ister
Reposted fromPoranny Poranny
7660 9ac8 500

July 06 2017

ister
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem.
I niech przyjdzie piąta,
o ile mamy dalej żyć.
— Szymborska
ister
Miłość bowiem żąda odrobiny przyszłości, a myśmy mieli tylko chwile.
— Albert Camus
3322 13c2

aphroditeinfurs:

Turkish Delight (1973)

ister
3373 76d4
Reposted fromretro-girl retro-girl viamaardhund maardhund
ister

July 04 2017

ister
9576 09f1 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost

July 03 2017

ister
Ludzi można podzielić na dwa rodzaje; tych, którzy są wytworem świata, w którym żyją, i tych którzy są wytworem samych siebie, którzy choć świata nie zmienili, nie dali się zmienić światu. Oni chodzą po świecie a nie świat po nich.

Edward Stachura, Oto

July 02 2017

words for today ..

Reposted fromamatore amatore viaPoranny Poranny
ister
4800 a1b1 500
Reposted fromPoranny Poranny
0606 e2a6

bastardkeaton:

Dancing at a London jazz club, 1950s.

These young jazz fans/”beatniks” in Britain became the precursor to Mods.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl