Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2017

5748 6309
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viayanek yanek
ister
6905 6215
Reposted fromkarahippie karahippie viayanek yanek

August 06 2017

ister
To zawsze jest ich wybór. Są dorośli, mają dowody osobiste, NIP-y, numery PESEL, mózg i rozsądek. Jeśli sami wyłączyli sobie te dwa ostatnie, to nie jest już mój problem.
— Jakub Żulczyk, Ślepnąc od świateł
ister
ister
Reposted fromkaiee kaiee viakapitandziwny kapitandziwny
ister
4563 f54d 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viamaardhund maardhund

July 27 2017

ister
Whitby, England.
Reposted fromcelaeno celaeno viaou ou

July 26 2017

ister
ister

July 11 2017

ister
Gdzieś, kiedyś wygrzebane. "Pięć maluchów, szósty w drodze" 
Reposted fromreksi0 reksi0 viairmelin irmelin
ister
6102 bd07
Reposted frometerycznie eterycznie viayanek yanek
ister
Reposted fromPoranny Poranny
7660 9ac8 500

July 06 2017

ister
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem.
I niech przyjdzie piąta,
o ile mamy dalej żyć.
— Szymborska
ister
Miłość bowiem żąda odrobiny przyszłości, a myśmy mieli tylko chwile.
— Albert Camus
3322 13c2

aphroditeinfurs:

Turkish Delight (1973)

ister
3373 76d4
Reposted fromretro-girl retro-girl viamaardhund maardhund
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl