Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2018

ister
Reposted fromshakeme shakeme viaou ou
ister
0661 5da3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viascorpix scorpix

April 17 2018

ister
8710 3b61
Reposted fromEtnigos Etnigos
ister
 Tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. I wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę - ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji. 
— Halina Poświatowska
ister
9163 4e7a
Reposted fromverronique verronique viakatt katt
ister
4937 080d
Reposted frombigcat bigcat viashowmetherainbow showmetherainbow
ister
9574 47f9
ister
0839 a08b 500
Twin Peaks 
Reposted fromVictorialies Victorialies viairmelin irmelin
4566 5053

beautyofabandonedplaces:

Vines creeping in through an old skylight in the Verrière de chateau. [1600 x 1067] [OS].

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaou ou
ister
3203 e9bf

March 27 2018

ister
3778 3ab0
Reposted frompengin pengin viadancingwithaghost dancingwithaghost
ister
ister
4740 520c
Reposted frommakros makros viadancingwithaghost dancingwithaghost
ister
4660 640c
Reposted fromsarazation sarazation viasarazation sarazation
ister
Nie można spać, gdy człowiek pełen jest uczuć, których nie da się wypowiedzieć słowami.
— Haruki Murakami, " Przygoda z Owcą"
ister
3574 a89d 500
Reposted fromnonecares nonecares viayanek yanek
ister
1285 f4a0
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viatrawkaaa trawkaaa
ister
7827 e5f8 500
Reposted fromhagis hagis
ister
7832 8834 500
Reposted fromhagis hagis
ister
7836 67b9 500
Reposted fromhagis hagis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl