Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

ister
Jakaż przepaść pomiędzy impresją a ekspresją! Taki już jest nasz ironiczny los - żywić szekspirowskie uczucia, a mówić o nich językiem sprzedawcy samochodów, wyrostka lub gimnazjalnego profesora.
— T. Różewicz
Reposted fromcoeurina coeurina viapomsa pomsa
ister
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viakapitandziwny kapitandziwny
ister
ister
1670 5bc8 500
Poświatowska
Reposted frommaardhund maardhund viawabnicu wabnicu
ister
1365 0455 500
Reposted fromoll oll viawabnicu wabnicu
ister
7181 a56c
Reposted fromdaelmo daelmo viawabnicu wabnicu

April 24 2017

ister
8460 ee73
Reposted fromsheerheartattack sheerheartattack viaPoranny Poranny
ister
Człowiek bardzo potrzebuje kogoś, kto go bardzo potrzebuje.
— T. Trzyzna 'Pana Nikt'
Reposted fromte-quiero te-quiero viakapitandziwny kapitandziwny
I observe life
more than
I live it.
Jayme K
(via wordsnquotes)
Reposted fromLittleJack LittleJack viakapitandziwny kapitandziwny
ister
2494 e626 500

poetsandwriters:

“Man, sometimes it takes you a long time to sound like yourself.”

—Miles Davis

Reposted fromLittleJack LittleJack viaPoranny Poranny
5502 d486 500

wildeandrose:

electronicsquid:

Listening to music in art class

(Francis Miller. 1957)

this is so nice ah i wish i had this in school

Reposted fromLittleJack LittleJack viasarazation sarazation
ister
6880 c9be
Reposted fromshar17666 shar17666 viasarazation sarazation
ister
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromwagabunda wagabunda viawabnicu wabnicu
ister
Reposted fromkurorori kurorori vialouve louve

April 23 2017

ister
6120 4751 500
Reposted fromvandalize vandalize viairmelin irmelin
6379 6f84
Reposted fromLittleJack LittleJack viasarazation sarazation
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl